12/2013 5plus2

Hasi?i v Chropyni? Jedna velk rodina

27. 11. 2013, 6:11 

CHROPYN? - U 122 let p?sob v Chropyni dobrovoln hasi?i. Sout?, p?ipravuj se na zsahy a podlej se i na po?dn kulturnch akc ve m?st?. Co se tk zsah?, maj u hodn? zkuenost. Nasbrali je, kdy ho?ela mstn tovrna.

Pro hasi?e v Chropyni byla nejv?t zkuenost ho?c tovrna.

Pro hasi?e v Chropyni byla nejv?t zkuenost ho?c tovrna.
Foto: archiv SDH Chropyn?

Jak sami chropynt dobrovolnci ?kaj, jsou jedna velk rodina. "Slogan Hasi?i pro n?koho oby?ejn slovo, pro ns rodina, kter se ?asto objevuje na internetovch socilnch stch, u ns plat doslova. A kdo to tu nepoznal, ten nepochop," uvedl za chropy?sk dobrovoln hasi?e Vladislav Sedla?k

Sbor v Chropyni vznikl v roce 1891 a postupem ?asu se ?lensk zkladna za?ala rozr?stat. Nyn ?t asi padest ?len?.

"Sbor se v?nuje sportu, kolektivu mladch hasi??, po?d a ?astn se sout?, organizuje Mikule a sb?r eleza. Spolupracuje s m?stem, s mstn kolou a kolkou. "Zaji?ujeme tak porn hldky na ve?ejnch akcch," dodal zstupce velitele jednotky Petr Calaba.

V pr?b?hu minulho stolet se za?ala ze sboru vy?le?ovat jednotka sboru dobrovolnch hasi??, kterou tvo? ?lenov SDH odborn? i zdravotn? zp?sobil k zsahu. "V sou?asnosti m sedmnct ?len?. Spad do kategorie jednotky porn ochrany JPO III/1. A tud jej ?lenov vykovvaj prci v jednotce dobrovoln?, bez nrok? na odm?nu," vysv?tlil Calaba s tm, e jednotka se v?tinou dostane na msto, kde je pot?ebn, do deseti minut. To, e maj chropy?t dobrovolnci jedny z nejlepch dojezdovch ?as? v kraji, tdenku potvrdila tak starostka m?sta V?ra Sigmundov. M?sto na opltku dv najevo, e si svch hasi?? cen. Letos byla hasi?rna nov? zateplena a dostala nov platov okna.

A nejsiln?j zitky ze zsahu? "Tady nen o ?em p?emlet. Kadopdn? to byla ho?c tovrna Remiva v dubnu roku 2011. Strvili jsme tedy na po?iti nep?etrit? asi jedenct dn a byla to pro ns opravdov zkuenost," dodal Calaba.

Chropynt se tak v?nuj sportu. Ro?n? hasi?i zam? a na t?iceti sout?. "Jsme rdi, e jsme letos usp?li ve velk cen? MHJ v P?erov? a zskali jsme putovn pohr PSP Engineering," popsal leton nejv?t sp?chy Vladislav Sedla?k.

Autor: Jana Rohanov