Technika: CAS K 25

Po?etn stav hasi?? u vjezdu: 1+3
Fotografie-0194

Aktualizováno (Středa, 16 Leden 2013 19:50)

 

Technika: CAS K 25

Po?etn stav hasi?? u vjezdu: 1+6

Aktualizováno (Středa, 16 Leden 2013 19:49)

 

01:44 Chropyn?

Jednotka dobrovolnch hasi?? zChropyn? byla vyslna na likvidaci poru kontejneru na odpad. Por vkovovm kontejneru byl uhaen.

02:47 Chropyn?
Jednotka dobrovolnch hasi?? zChropyn? byla vyslna na likvidaci poru kontejneru na odpad. Por dvou plastovch kontejner? zp?sobil m?stu hmotnoukodu.

poz_popelnice_dily

04:12 Chropyn?
Jednotka dobrovolnch hasi?? zChropyn? byla vyslna na likvidaci poru kontejneru na odpad. Por dvou plastovch kontejner? zp?sobil m?stu hmotnoukodu.

poz_popelnice_podlesi


mysln zapalovn kontejner? na odpad pat? mezi nej?ast?ji zp?sobovan mysln pory. Kadoro?n? et?me spolici cel srie takovch udlost, kter postihuj m?sta ve Zlnskm kraji. Velmi ?asto se jedn ozbavu mladch lid, znmy jsou ip?pady h?stv pod vlivem alkoholu, clen toky na likvidaci odpadu nebo proti majetkuobc.

Jen vroce 2011jich hasi?i ve Zlnskm kraji likvidovali 165, co p?edstavuje plnch 22% ze vech nmi ?eench por?.


por. Mgr. Simona Kynerov, Policie ?R:

Vyet?ovatel hasi?? ve vech t?ech p?padech vylou?il monost, e by ke vzncen dolo samovoln?. Prozatm neznm pachatel tmto jednnm zp?sobil kodu sedmdest tisc korun. Za trestn ?in pokozen ciz v?ci mu hroz a rok v?zen.

Pory se zabvaj hulnt policist, kte? po pachateli nyn intenzvn? ptraj. dme opomoc p?padn sv?dky udlosti, aby kontaktovali policii na bezplatn lince 158nebo zavolali p?mo hulnskm policist?m na telefonn ?slo 974675741

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mit?ek
tiskov mluv?
HZS Zlnskhokraje

Aktualizováno (Středa, 16 Leden 2013 19:49)

 

V ptek 8. dubna 2011 v 01:30 byli informovni hasi?i o rozshlm poru st?echy pr?myslovho objektu v Chropyni. Na msto okamit? vyjelo tm?? 40 jednotek profesionlnch i dobrovolnch hasi?? ze Zlnskho, Olomouckho a Jihomoravskho kraje. Na msto poru postupn? vyjel tak vjezd Generlnho ?editelstv HZS ?R Praha, specialist hasi?skch laborato? z Frenttu pod Radhot?m, zstupci u?ilit? hasi?? z Brna, psychologov hasi?? i PIT tm,  a cel ?ada dalch odbornk? z r?znch oblast hygiena, ivotn prost?ed, vodrny, energetika.

Por vznikl v hlavn ?ty?podlan budov? a nsledn? se silnm v?trem roz?il do okolnch a napojench budov. Celkov? doshla porem zasaen dlka obvodovch st?n ctyhodnch vce ne 250 metr?.

Byl vyhlen nejvy, tedy zvltn stupe? pornho poplachu, a na msto se sjelo asi 130 hasi??. Ti byli postupn? zapojeni do enormnch hasebnch prac, kter si vydaly podporu asi edesti vyslanch voz?. P?evaovaly cisterny, ale zasahovaly tak automobilov eb?ky, automobilov ploiny, speciln protichemick auta i cel kontejnery, technick vozy a dal specily. Na mst? byl z?zen krizov tb m?sta, ve kterm zasedala ?ada zstupc? okolnch obc i Zlnsk kraje.

Hasi?i se od po?tku potkali s velmi silnm porem, kdy vlehy plamen? a vbuchy horkch plyn? dosahovaly vky dvaceti metr? nad st?echy budov. Por se postupn? roz?il na soustavu budov od jednopodlanch a do estipodlanch. V budovch bylo uskladn?no velk mnostv plast?, co komplikovalo dal hasebn prce. Hasi??m se poda?ilo napojit na hydrantovou s? v arelu firem a ?erpat dostate?nou zsobu vody k haen. Por se vak brzy roz?il i na budovu, ve kter byla umst?na ?erpadla hydrantov st?, a bohuel se ji nepoda?ilo zachrnit, informoval mluv? hasi?? mjr. Mgr. Bc. Ivo Mit?ek. Velitel zsahu proto nechal okamit? z?dit kyvadlovou navku vody ze Zmeckho rybnka.

Siln vtr unel hust ?ern kou? do irok oblasti a postupn? bylo varovn vyhleno v sedmi obcch Chropyni, Skaticch, Huln?, B?est?, Kyselovicch, alkovicch a v Blanech. Varovn m?lo charakter ochrany p?ed nadchnm a doporu?en k uzav?en oken, nev?trn, k ochran? d?t, senior? a nemocnch.

Intenzita poru se nad rnem natolik zvila, e dolo k postupn destrukci st?ech i jednotlivch podla zasaench budov. Dolo k naruen statiky objekt? a ke z?cen ?sti obvodovch st?n. Ohniv d?, kter zapaloval dal msta v okol, neustval a byl znovu podporovn silnm v?trem.

S vchodem slunce a s oteplenm se za?al kou?, kter se celou noc, vlivem nzkch teplot, drel p?i zemi, zvedat. Protoe nebyly hodnoty m??ench koncentrac nebezpe?nch ltek v ovzdu v kritickch hranicch, velitel zsahu pouze doporu?il lidem v blzkosti poru oput?n oblasti. Zstupci m?sta zajistili nhradn ubytovn pro ob?any, a to na internt? st?edn koly v Krom??i. Pozd?ji vak velitel zsahu celou situaci p?ehodnotil a vzhledem ke skute?nosti, e se por nepoda? uhasit b?hem n?kolik mlo hodin, a k faktu, e nen mon dle riskovat zdrav ob?an? a vystavovat je dlouhodobmu dchn malch dvek nebezpe?nch ltek z ovzdu, evakuaci na?dil.

kol byl sv??en Policii ?R, ve spoluprci se zstupci m?sta. Do pomoci s evakuovanmi se zapojili tak psychologov hasi?? a ?lenov PIT tmu.

Situaci zkomplikovala tak informace, kter p?ila od zstupc? ?istrny odpadnch vod. Ta ji nesta?ila filtrovat a odbourvat velk mnostv p?nidel a sm?idel (na po?it? dorazila nkladn vozidla s 26 tunami p?nidla), kter se splachem dostvala do kanaliza?n st?. Aby se zabrnilo mon ekologick havrii a zne?it?n vodnch tok? (Mal Be?va, Mot?nka, Morava) bylo pouvn chemickch prost?edk? p?i haen omezeno. Haen nadle nebylo tak ?inn a bylo jist, e dojde k prodlouen doby haen.

Velkou pomoc p?i haen p?inesl i vrtulnk zn. Bell s hasicm bambi vakem, kter poskytla Policie ?R. Ten v cca 3 minutovch intervalech shazoval na ho?c objekty asi 900 litr? vody. K tomuto ?elu bylo z?zeno ?erpac msto, na kterm bylo n?kolik jednotek hasi??. Ty plnily bambi vak sri proud? vody a vrtulnk se tak prakticky nezastavil v naltvn nad msto poru, popsal tento zp?sob zsahu Mit?ek.

B?hem pte?nho podve?era ohlsil velitel zsahu lokalizaci poru. P?esto bylo jasn, e zsah bude velmi dlouh. Jeliko nebyl mon efektivn pr?nik hasi?? k jednotlivm ohnisk?m, museli hasi?i ochlazovat okoln msta a zabra?ovat tak p?padnmu dalmu rozho?en. Na po?it? byly doveny osv?tlovac agregty, aby byl maximln? zajit?n no?n zsah. Po?it? bylo rozd?leno na t?i bojov seky. Prvn byl zsobovn p?e?erpvnm vody p?mou cestou vytvo?enm tandemovm vedenm, druh a t?et sek byly i nadle zsobovny kyvadlovou navkou vody.

V pr?b?hu prvnho dne dolo ke zran?n dvou dobrovolnch hasi??. Jednm byl hasi? jednotky SDH Chropyn?, kter se zranil v oblasti kolene. Druhm zran?nm byl hasi? jednotky SDH N?m?ice, a to v oblasti oka. Ob? zran?n byla vyhodnocena jako st?edn? t?k a oba hasi?i byli p?evezeni do nemocnice k dal nezbytn p?i.

V sobotu v 03:00 dolo k mohutnmu z?cen vnit?nch ?st jedn z hlavnch budov a nslednmu enormnmu vbuchu horkch plyn?. Nad torzo budovy vyltl asi dvacetimetrov vleh plamene. Velitel zsahu okamit? sthl vechny zasahujc hasi?e v blzkosti budovy a po opadnut sly poru znovu zahjil frontln tok. Proudy vody zam?ily do trob zni?en stavby a k odhalenmu ohnisku poru. S maximlnm nasazenm pak byly uchrn?ny p?edevm blzk zsobnky nebezpe?nch a chemickch ltek pro teplrnu. Udren tohoto stavu i lokalizace poru jsou pro hasi?e kl?ov, uvedl Mit?ek.

Hasi?i dostali por nat?st brzy op?t pod kontrolu. Mohutn vbuch plyn? uvolnil v?t mnostv nebezpe?nch ltek do ovzdu. Chladn vtr znovu drel zplodiny ho?en u zem? a unel je v nezm?n?nm sm?ru na evakuovan obytn ?st m?sta Chropyn?. Tehdy se zhodnotilo sprvn rozhodnut o na?zen evakuace destek rodin, kter by byly jinak vystaveny dalmu ohroen ze zne?it?nho vzduchu.

Rno se opakovala situace z noci: op?t dolo ke z?cen ?st zasaench budov a k nsledn expanzi horkch plyn? z poru a vronu masivnho oblaku kou?e. Hasi?i vak po krtk p?estvce op?t dostali por pod kontrolu. Znovu byl povoln vrtulnk Policie ?R, jeho piloti provedli za prvn den 137 shoz? vody. Po kontrolnm obletu a dokumentaci po?it? byla zvolena taktika postupu a shoz?. Intenzita poru se snila a oslaben oblak kou?e odhalil dal msta zsahu. Piloti se tak mohli dostat ble k mst?m ho?en a p?esn?ji zaclit dvku vody. U vrtulnku za?ali tak pouvat sm?edla, kter zvyovala ?innost haen a chlazen pouvan vody.

Hasi?i znovu z?dili ?tvrt bojov sek. V n?kterch ?stech zasaench objekt? se jim poda?ilo proniknout do skladovch prostor, odkud byla vyvezena ?st naskladn?nho materilu. V mstech, kde byly plasty pokozeny slavm teplem, ji nebylo mon materil zachrnit.

V sobotu navtvil msto tak statik. Ten prozkoumal vechny zasaen objekty a z jeho zprvy bylo jasn, e hlavn zasaen budova je ur?ena k celkov demolici, dal objekty jsou zna?n? pokozeny a hroz jejich dal z?cen. Pokozen byl tak betonov plot arelu, kter na n?kolika mstech spadl, a msto bylo nebezpe?n pro chodce i projd?jc vozidla.

Jeliko ?istrna odpadnch vod byla i nadle p?etena splachovou vodou z msta poru, byla v arelu vybudovna nhradn jmka pro p?e?erpvn vody z poru a jej nsledn pouit p?i haen. Ve?er se vak situace v ?isti?ce natolik zlepila, e jmka nemusela bt pouita.

I nadle probhalo m??en kodlivch ltek v ovzdu. Jejich mnostv m?rn? klesalo se sniujc se intenzitou poru. P?esto se krizov tb dohodl na pokra?ovn evakuace asi 400 osob.

Do sobotnho ve?era se poda?ilo zcela zlikvidovat por asi na dvou t?etinch zasaenho prostoru. Samotn jdro a hlavn ohnisko poru vak z?staly hasi??m i nadle nedostupn. Do prostoru, kter byl ukryt pod hromadou trosek ze z?cench budov, nebylo mon dostat vodu ani ze zem?, ani z vky nebo ze vzduchu.

Celou noc pokra?ovali hasi?i v haen msta poru. Snaili se omezit po?et proud? vody, ale p?i jakkoliv snaze o snen hasebnho ?inku se por znovu rozho?el. Nadle jsme tak museli zasahovat v pln sle a s neustvajc intenzitou. P?estoe se voda nemohla dostat a k samotnmu ohnisku, st?kan mnostv vody slou p?edevm k chlazen. V pr?b?hu noci bylo spot?ebovno cca 800 tisc litr? vody, okomentoval pr?b?h no?nch hasebnch prac Mit?ek. Na hasi?ch se tak za?aly projevovat nsledky dlouhodobho zsahu: Hasi?i jsou unaveni a je znt nedostate?n regenerace organismu p?i opakovanch nvratech na msto poru. S nesmrnm odhodlnm se ale znovu zapojuj do zatm nekon?cho boje s porem, dodal Mit?ek.

V ned?li rno se na msto dostavili specialist z tvaru v Hlu?n?, kter disponuje speciln t?kou technikou. Jejich kolem bylo nejprve posoudit monosti nasazen t?k techniky s clem prorazit pl? sutin. Z?cen stavebn konstrukce nadle p?sob jako neprostupn p?krov, kter chrn stle ho?c ohnisko poru. Specialist ihned po posouzen stavu vydali pokyn na vjezd kolony esti voz? s t?kou technikou.

Po p?jezdu t?k techniky obepnuli hasi?i t?kmi ?et?zy torzo jedn z pokozench budov a siln Tatra 815 strhla jednu z velkch zd. Ni zdi byly strhvny pomoc rypadla a su? byla postupn? odstra?ovna pomoc t?kho kolovho naklada?e. Hasi?i demolovan msta neustle skrp?li vodou, a to aby sreli plameny podporovan v?trem a tak ke sren uvol?ovanho prachu.

Po proraen ?sti sutin, kter kryly ohniska poru, se poda?ilo odhalit ohniska poru a ta za pomoci proud? vody s p?nou postupn? hasit. M??en koncentrac nebezpe?nch ltek znovu potvrdila, e b?hem tto fze zsahu jsou uvol?ovny nebezpe?n ltky do ovzdu, a tak i nadle trvala na?zen evakuace osob. P?zniv zprva p?ila z ?isti?ky odpadnch vod, kter stle zvldala npor splachov vody z poru.

Na 16:30 byl naplnovn frontln tok hasi?? s mnoha proudy a lafetami, kter m?l hlavn cl zavalit posledn msto, kter stle ho?elo, vodou a p?nou. Toto msto bylo spole?nm prostorem jak plastovch odpad?, tak i stroj? na jejich zpracovn. Optimistick vak bylo, e se jednalo o zv?re?nou etapu likvidace hlavnho ohniska poru. Dky velk pomoci t?k techniky jednotky z Hlu?na a intenzivnmu haen jednotlivch skrytch ohnisek vak mohlo v 17:00 dojt k ukon?en na?zen evakuace.

Tmto vak zsah neskon?il. Nadle hasi?e ?ekal nejt? kol, a tm bylo uhaen hlavnho jdra poru, kter bylo dlouho nedostupn pod troskami sutin. T?k technika i nadle zv?tovala prostor pro no?n zsah, nebo? bylo nutno i nadle pokra?ovat v hasebnch pracch a bylo t?eba zabrnit p?padnmu znovurozho?en poru a ohroen obyvatel.

V pond?l nad rnem dolo ke zm?n? sm?ru v?tru, kter vanul do centra m?sta a na blzk sdlit?. Z po?it? stoupal oblak kou?e, kter byl pro ob?any m?sta nep?jemn svm zpachem. Zna?nou ?st kou?e tvo?ily tak vodn pry z hasebn vody. Hasi?i chemici tak pokra?ovali v m??en koncentrac nebezpe?nch ltek v ovzdu a informace p?edvali na krizov tb i veliteli zsahu.

V pr?b?hu strategick porady veden HZS Zlnskho kraje bylo potvrzeno, e prioritou hasi?? je uhaen poru. Po uhaen poru bude msto p?edno majitel?m. Neakutn a klidov prce jsou u zleitost p?vodce havrie. HZS Zlnskho kraje tyto nsledn prce neprovd a jsou nad rmec naich zkonnch povinnost, uvedl Mit?ek.

Na 14:00 svolal zstupce spole?nosti postien porem tiskovou konferenci, na kter se vst?cn? postavil k problematice likvida?nch a klidovch prac. Postar se o nsledn demoli?n prce a odvoz sutin. Pro p?edn msta poru majiteli stanovil velitel zsahu hasi?? n?kolik podmnek, z nich nejd?leit?j je stl p?tomnost jednotky dobrovolnch hasi??. Tu si majitel nasmlouval z m?sta Chropyn?. Jednotka hasi?? bude nadle na mst? dohlet na p?padn rozho?en skrytch ohnisek a bude asistovat b?hem likvida?nch prac, uvedl k zleitosti mluv? hasi??.

Po 16:00 dolo po srii frontlnch tok? k finlnmu utlumen poru. Haen m?lo vysok efekt a na n?kolika mstech p?estal zcela vychzet kou?. Podle velitele zsahu bylo po?it? ve stavu lokalizace, kdy nehrozilo dal roz?en poru, ani zasaen dalch budov. Hladiny nebezpe?nch ltek v okol poru byly na b?nch hodnotch.

Za ?ty?i dny tto mimo?dn udlosti se na mst? poru vyst?dali hasi?i ze 67 jednotek, a to jak profesionlnch, tak dobrovolnch a podnikovch. Jednotky byly ze Zlnskho, Olomouckho, Jihomoravskho a Moravskoslezskho kraje, uvedl Ivo Mit?ek po ukon?en hlavnho haen. P?inejmenm z tohoto pohledu lo v?bec o nejrozshlej por v historii naeho regionu.

Jednotka SDH Chropyn? podala p?i dohaovn po?it? a dohledu nad likvida?nmi pracemi o pomoc profesionln hasi?e z Krom??e jet? 12., 17. a 20. dubna, protoe dolo k rozho?en skrytch ohnisek a mstn dobrovoln hasi?i je nebyli schopni svou technikou zvldnout (byla nutn nap?. p?tomnost ploin).

Ji d?ve jsme avizovali, e podobn projevy skrytch ohnisek jsou u tak rozshlch por? zcela b?n a mohou trvat i n?kolik tdn?. Postupnm odkrvnm vyho?vajcch plast? dochz ke zp?stupn?n vzdunho kyslku a k podpo?e ho?en na hnoucm materilu. V dnm p?pad? se nejedn o zvan nebo jinak ohroujc nebezpe?. Celkov likvidace poru je spojena s nslednou demolic budov a trosek, s odvozem sutin a a s finlnm uhaenm vech projev? ho?en nebo hnut zni?ench plast?,

okomentoval dal zsahy Ivo Mit?ek

Fotogalerie zdroj HZS ZLK a google.cz

 

Zde prezentace HZSZLK plk. Ing. Pavel DEKRET 

Aktualizováno (Pátek, 08 Duben 2016 09:54)

 

 

 

 

V sobotu 8:49 na msto vyjela jednotka profesionlnch hasi?? z Krom??e se dv?ma cisternami.  Po p?jezdu na msto bylo zjit?no, e v blzkosti parkurovho zvodit? dolo k rozshlmu poru stohu a senku.

Rozshl udlosti si vydala vyhlen II. stupn? pornho poplachu a na msto vyjelo v?t mnostv jednotek hasi??, postupn? poslily jednotky dobrovolnch hasi?? z Krom??e, Chropyn?, B?estu, Hulna, Z?i?, Holeova a Blan. Ze Zlna na msto vyjel tak velic d?stojnk sm?ny.

 Por zachvtil velk zast?een senk se zsobou slmy i sena a nsledn? se roz?il tak na velk stoh vedle haly.  B?hem zsahu se hasi?i snaili dostat ze senku tlakov lahve s plynem, kter zde byly uskladn?ny. Siln?j vtr v okol podporoval ho?en jak na venkovnm stohu, tak tak na materilu v hale, kde proho?ela lehk konstrukce.

Por byl v t?sn blzkosti parkurovho zvodit?, kde byla zrovna akce pro ve?ejnost. Nikdo tak nebyl zran?n, a to v?etn? kon.

Dostatek vody k haen byl zajit?n z nedalekho rybnka, odkud hasi?i ?erpali vodu do napojench cisteren

por zashl asi 30 tun navezen slmy a sena. Dle byla zna?n? pokozena samotn hala, a to pl? i konstrukce. Uvnit? byli stroje na vrobu pelet a dal technika. Odhadovan koda m?e bt vy ne 10 mil. K?.

Hasi?i postupn? st?daj jednotky na mst? zsahu. Do akce byla povolna jednotka profesionlnch hasi?? ze Zlna  a jednotky dobrovolnch hasi?? z obc Kunovice, Zdounky, Kvasice, Napajedla, Rataje, N?m?ice nad Hanou a Kojetn.

 Na mst? z?stvalo est jednotek hasi??, kter  pokra?ovali v hasebnch pracech a do rannch hodin.

Ohe? se  poda?ilo zdolat po 54 hodinch v pond?l odpoledne. Vyvezen slma vak za?ala v ter rno na n?kolika mstech znovu ho?et.  Op?tovn rozho?en bv u tak rozshlch por? b?n, z tohoto pohledu nejde o nic p?ekvapivho

 

Aktualizováno (Pátek, 17 Leden 2014 17:52)

 
Více článků...