Dne 23. dubna 1891 byl zaloen Sbor dobrovolnch hasi?? v Chropyni. Od t doby ji utekla p?kn ?dka let, b?hem kterch se v jeho ?adch vyst?dalo mnoho mu? a en vdy p?ipraveni pomoci blinmu svmu bez ohledu na to jak t?k ?i nebezpe?n to bylo. O tom, e bt hasi?em nikdy nebyl dn med, vyprv p?edevm kronika sboru a dal dochovan dokumenty. Historie je to vskutku bohat, proto vzpomenu jen pr zsadnch okamik?.

  • 1883 odkoupena k?lna s jednoduchm hasi?skm vybavenm, z?zen drb? tohoto vybaven, lid se u?ili zachzet s vybavenm pro p?padn hasebn zsah v obci.
  • 1891 23. dubna oficiln zaregistrovn spolku u c.k. mstodritelstv v Brn?.
  • 1894 - Prvn velk por v Chropyni - 8 dom? a koda 4.112 zlatch (I p?es toto bylo mnoho hodnot uchrn?no).
  • 1925 13. ledna v 1:30 por cukrovaru Chropyn?. ?ast mnoho sbor? celkem dle zpisk? 286 hasi??. Prvn posila o sle 7 mu? p?ijela ve 3:30, a to jednotka Kojetn. Dle okoln sbory, 3. p? pluk z Krom??e, 6. jezdeck pluk z P?erova. Jeden sbor p?ijel dokonce vlakem.
  • Obdob II. sv. vlky hasi?i ukrvali nrodn ?eskoslovensk symboly ve skladu uhl. Za jejich po?nn hrozilo vem ?len?m ob?en.
  • 1948 ?d?n protisttnch ivl?, kte? zakldali mnoho por?. Nap?. 25. z? sho?ely v Je?mnkov ulici dv? stodoly. koda dle zznamu v kronice 1.250.000,-
  • Povodn? 1997 nae jednotka fungovala ve dne v noci n?kolik tdn?. Starala o evakuaci, rozvoz evakuovanch do sl? a t?locvi?en, dovoz potravin. Po opadnut vody hasi?i ?istili studny a sklepy
  • 2011 8. Dubna v 1:30 vypukl por ve firm? Remiva. Na tomto zsahu se podlelo 67 jednotek profesionlnch i dobrovolnch hasi??. Za sv?tla shazoval vrtulnk, kad 3 minuty 900 litr? vody. Byla povolan t?k technika z Hlu?na, kter m?la za kol prorazit pl? sutin, ?m se odkrvala dal skryt ohniska. Nae jednotka odpracovala na tomto vleklm zsahu 29 dn?.

125 let je opravdu dlouh doba a nen proto pochyb o tom, e bylo co slavit. Bylo jen t?eni?kou na dortu, e 23. duben 2016 vychzel letos na sobotu a tud datum oslav byl p?edem jasn.

V osm hodin rno li ?lenov sboru v pr?vodu od zbrojnice na mstn h?bitov, kde spole?n? uctili pamtku bratra Frantika Hraba, mnoholetho ?lena naeho sboru nm?stka moravsk zemsk hasi?sk jednoty v mezivle?nm obdob a nositele mnoha mezinrodnch uznn. Pot s pozvanmi hosty, z ?ad veden m?sta, zstupc? okolnch sbor? a okresnch p?edstavitel? HZS, nsledoval pr?vod na nm?st Svobody, kde spole?n? poloili v?nec za sv zesnul bratry a sestry z obou sv?tovch vlek. Po p?m p?esunu do pohostinstv U B??ka prob?hla slavnostn sch?ze, p?edn vyznamenn a slavnostn ob?d.

 

Je u zaitm zvykem, podobnou udlost slavit ve velkm. Vdy? p?znivc? hasi?? je v okol mnoho. Proto se v 13:00 p?esunula oslava na mstn fotbalov stadion, na kter byla pozvan irok ve?ejnost z Chropyn? i jejho okol. Po?as si s nmi pohrvalo, p?edpov?? po?as hlsila na sobotu chladn po?as s det?m. To se nakonec nesplnilo a obla?n, msty slune?n po?as nm pomohlo akci po?dn? rozjet.

 

Jako prvn byla okrskov sout? drustev mu? v pornm toku a ve stejnm sloen i sout? na oslavu 125. vro? v pornm toku. V obou sout?ch se drustva umstila stejn?, a to 1. msto domc drustvo Chropyn? s vhernm ?asem 15 sekund a 52 setin, na 2. mst? se umstilo drustvo z Pleovce a na 3. mst? se umstilo drustvo z alkovic. T?chto sout? se s omluvou ne?astnilo drustvo mu? ze Z?i? a Kyselovic. Nutno podotknout, e SDH alkovice ve stejnm termnu po?dalo sout? pro mlad hasi?e O zlatou proudnici Han.


 

Pokra?ovala ukzka vypro?ovn osoby z automobilu v podn jednotky ze stanice HZS Krom?? a ukzka prce s impulzivnm hasicm za?zenm Ifex 3000, pot nsledovala sout? mladch hasi?? v pornm toku, kter se z?astnilo drustvo d?t Chropyn? a dv? drustva d?t ze Z?i?. Perli?kou byla ukzka haen historickou ko?skou st?ka?kou (vlastn SDH Pleovec), nyn prop?j?ena z hasi?skho muzea v D?evohosticch. Ukzku v dobovm oble?en p?edvedlo drustvo z Pleovce. Vichni tak mohli zhldnout jak t?k a namhav muselo bt haen p?ed sto lety.

Po celou dobu hrla reprodukovan hudba - DJ Horris. K prohldnut byla technika okolnch jednotek. Nejvce zaujala ploina SDH Tova?ov, na kterou se s pomoc jit?n mohlo vystoupat po lanovm eb?ku. Pro d?ti byl p?ipraven nafukovac hrad, kter byl od za?tku do konce pln? obsazen. Ob?erstven zaji?ovala restaurace Star Orlovna lah?dkami z grilu ?i udrny.

Kolem 18. hodiny byla akce ukon?en ke veobecn spokojenosti.

Zv?rem bychom cht?li pod?kovat vem, co se jakkoliv podleli na organizaci a pr?b?hu t?chto oslav SDH Chropyn?.

 

Ne odkaz na facebook udlosti:

https://www.facebook.com/events/1708476309367807/


a odkaz na foto alba:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1202069589804251.1073741857.426510164026868&;type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2203880729752870.1073741916.1761267047347576&;type=3

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Květen 2016 15:23)

 

SDH Chropyn? zve ob?any m?sta Chropyn? a p?ilehlch obc na oslavy 125. vro? zaloen sboru.

Mme pro vs p?ipravenou dvoukolovou sout? okrsku Chropyn? v pornm toku dosp?lch a sout? v pornm toku d?t z okrsku. K vid?n bude ukzka hasi?sk techniky ze stanice HZS Zlnskho kraje Krom??, JSDH Chropyn?, JSDH Kojetn, JSDH Tova?ov s ploinou a JSDH Pleovec s historickou st?ka?ku, kter bude za dobrho po?as p?edvedena. Ob?erstven zajit?no restaurac Star orlovna.

To ve se uskute?n v sobotu 23. dubna 2016 od 13:00 do cca 16:00 na fotbalovm stadionu m?sta Chropyn?.

Dle bude nsledovat voln zbava za doprovodu hudby DJ Horris

Vezm?te d?ti a p?ij?te se za nmi podvat. T?me se na vs.

 

 Po kliknut na tla?tko cel ?lnek se rozbal pozvnka.

Aktualizováno (Úterý, 15 Březen 2016 06:31)

Celý článek...

 

Dne 9.4.2016 jsme se v rmci celosttn dobrovolnick akce Ukli?me ?esko www.uklidmecesko.cz p?ipojili ke spolk?m Lunci a Ryb?i a uklidili jsme spole?n? ?st p?rody kolem Chropyn?.

https://www.facebook.com/events/481169755402861/

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Květen 2016 11:34)

 

Dne 3.4.2016 prob?hla odborn p?prava ?len? jednotky. Zopakovali jsme radioprovoz, uzly, sebezchranu na lan?, pouit eb?k? a transport osoby pomoc eb?k?.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Duben 2016 06:56)

 

Jednotka byla dne 29.3.2016 v 10:55 povolna na por nzk budovy v obci alkovice.

Vyhlen poplachu: 10:55 hod.
Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 7 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
Bez ?innosti

Jednotky:
JSDH alkovice
HZS ZL - Krom??
JSDH Chropyn?
Policie ?R

 

 
Více článků...