OBECN? ZVAZN VYHLKA M?STA CHROPYN?

 Zastupitelstvo m?sta Chropyn? se na svm zasedn usneslo vydat na zklad? 29 odst. 1 psm. o) zkona ?. 133/1985 Sb., o porn ochran?, ve zn?n pozd?jch p?edpis? a v souladu s 10 a 84 odst. 2 psm. i) zkona ?. 128/2000 Sb., o obcch (obecn z?zen), ve zn?n pozd?jch p?edpis?, tuto obecn? zvaznou vyhlku:

 

Porn ?d M?sta Chropyn?

?lnek 1

vodn ustanoven

 

Porn ?d M?sta Chropyn? upravuje organizaci a zsady zabezpe?en porn ochrany v obci dle 15 odst. 1 na?zen vldy ?. 172/2001., k proveden zkona o porn ochran?, ve zn?n na?zen vldy ?. 498/2000 Sb.

 

?lnek 2

Vymezen ?innosti osob, pov??ench zabezpe?ovnm porn ochrany ve m?st? Chropyn?

 

Ochrana ivot?, zdrav a majetku ob?an? p?ed pory, ivelnmi pohromami a jinmi mimo?dnmi udlostmi v katastru m?sta Chropyn? je zajit?na jednotkou sboru dobrovolnch hasi?? (dle jen SDH) obce podle ?l. 5 tto vyhlky a dle nsledujcmi jednotkami porn ochrany:

    1. jednotka Hasi?skho zchrannho sboru Zlnskho kraje , kategorie JPO I. se sdlem v Krom??i,
    2. jednotka Hasi?skho zchrannho sboru Olomouckho kraje, kategorie JPO I. se sdlem v Kojetn?.

 

 

?lnek 3

Podmnky porn bezpe?nosti v dob? zvenho nebezpe? vzniku poru se z?etelem na mstn situaci

 

  1. Za dobu se zvenm nebezpe?m vzniku poru se dle mstnch podmnek povauje:
  2. obdob sucha v letnm obdob. Pro obdob sucha obec vyd samostatnou obecn? zvaznou vyhlku, kter bude obsahovat na?zen zakazujc ?innosti, kter by mohly vst ke vzniku poru (nap?. zkaz kou?en, zkaz rozd?lvn oh??), dle z?zen porn hldky monitorujc situaci v katastru obce.

 

 

?lnek 4

Zp?sob nep?etritho zabezpe?en porn ochrany

1.      P?ijet ohlen poru, iveln pohromy ?i jin mimo?dn udlostikatastru m?sta je zabezpe?eno systmem ohlaoven poru, uvedench v ?l. 7.

2.       Ochrana ivot?, zdrav a majetku ob?an? p?ed pory, ivelnmi pohromami a jinmi mimo?dnmi udlostmikatastru m?sta je zabezpe?ena jednotkami porn ochrany, uvedenmi v p?loze ?. 1 tto vyhlky.


?lnek 5

Jednotky sboru dobrovolnch hasi?? obce, kategorie, po?etn stav a vybaven

1.      M?sto Chropyn? z?izuje jednotky sboru dobrovolnch hasi?? obce uvedenp?loze ?. 2. Kategorie, po?etn stav a vybaven porn technikou jsou uvedeny v p?loze ?. 2. P?loha ?.2 je nedlnou sou?st pornho ?du obce.

2.       ?lenov jednotky se p?i vyhlen pornho poplachu co nejrychleji dostav do porn    zbrojnice anebo na jin msto stanoven velitelem jednotky.

 

 ?lnek 6

P?ehled o zdrojch vody pro haen por? a podmnky jejich trval pouitelnosti. Stanoven dalch zdroj? vody pro haen por? a podmnky pro zajit?n jejich trval pouitelnosti

1.      M?sto Chropyn? stanovuje nsledujc zdroje vody pro haen por? a dal zdroje porn vody, kter mus svou kapacitou, umst?nm a vybavenm umonit ?inn porn zsah

 

A.           p?irozen

-         hlavn vpus? vodn zdroj Hejtman

-         hlavn vpus? vodn zdroj Zmeck rybnk

-         m?stsk studna v parku na nm. Svobody

-         m?stsk studna v ul. Hrad

-         m?stsk studna v ul. Dr. Emila Axmana

-         m?stsk studna v ul. Pazderna

-         m?stsk studna v Pleovci

 

B.            um?l

-              porn hydranty na celm zem m?sta Chropyn? a v mstnch ?stech


2.       Vlastnk nebo uivatel zdroj? vody pro haen je povinensouladu s p?edpisy o porn

ochran? umonit pouit porn techniky a ?erpn vody pro haen por?, zejmna

udrovat trvalou pouitelnost ?erpacch stanovi? pro porn techniku, trvalou pouitel-

nost zdroje vody pro haen por?.

3.       Vlastnk pozemku nebo p?jezdov komunikace ke zdroj?m vody pro haen je povinen

zajistit voln p?jezd pro mobiln porn techniku.Vlastnk p?evede prokazateln? tuto po-

vinnost na dal osobu (sprvce, njemce, uivatele),  nevykonv-li  sv prva  v??i  po-

zemku nebo komunikaci sm.

 

 

?lnek 7

Seznam ohlaoven por?

 

M?sto Chropyn? z?izuje nsledujc ohlaovny por?, kter jsou trvale ozna?eny tabul-

kou Ohlaovna por?. P?ehled Ohlaoven por? je uveden v nsledujcm p?ehledu.

Nep?etrit zajit?n porn ochrany v obci zabezpe?uje Hasi?sk zchrann sbor Zlns-

kho kraje ?. tel. 150

 

1.      Pracovn dob? od 7:00 do 15:00 M? Chropyn? 573 500 730 nm. Svobody 29, Chropyn?

2.      Dle je mono zdarma ohlsit mimo?dnou udlost prost?ednictvm mobilnch telefon? nebo telefonnch automat? umst?nch:

-         ul. Moravsk (u prodejny Albert)

-         ul. Dly

-         ul. Nm. Svobody  (u domu s pe?ovatelskou slubou)

 

 

?lnek 8

Zp?sob vyhlen pornho poplachu

1.      signlem PORN POPLACH, kter je vyhlaovn p?eruovanm tnem sirnydobu jedn minuty (25 sec. tn 10 sec. pauza 25 sec. tn) nebo

2.      signlem PORN POPLACH vyhlaovanm elektronickou sirnou (napodobuje hlas trubky troubc tn HO ?͓, HO ?͓) po dobu jedn minuty (je jednozna?nnezam?niteln s jinmi signly),

  

V p?pad? poruchy technickch za?zen pro vyhlen pornho poplachu se porn poplach ve m?st? vyhlauje prost?ednictvm SMS zprv zaslanch z OPIS HZS Zln. SMS zprvy jsou rozeslny ?len?m zsahov jednotky.

 

?lnek 9

Seznam sil a prost?edk? jednotek porn ochrany podle Pornho poplachovho plnu


Zlnskho kraje:

1.      Seznam sil a prost?edk? jednotek pornpro prvn stupe? poplachu obdr ohlaovny por? m?sta.

2.      P?pad? vzniku poru nebo jin mimo?dn udlosti jsou pro poskytovn pomoci v katastru  m?sta  ur?eny  podle  stupn?  pornho  poplachu  nsledujc  jednotky  porn ochrany:

 

         A.         pro M?sto Chropyn?

 stupe?

poplachu

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

1

Kojetn (I*)

Chropyn? (III)

Krom?? (I)

---

---

2

Krom?? (I)

P?erov (I)

Fatra Chropyn? (IV)

Huln (III)

Pleovec (V)

3

Krom?? (III)

Holeov (I+II)

Kyselovice (V)

Z?? (V)

B?est (V)


         B.         pro m?stskou ?st Pleovec

 stupe?

poplachu

jednotka

PO 

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

1

Krom?? (I)

Chropyn? (III)

Pleovec (V)

---

---

2

Krom?? (I)

Huln (III)

Fatra CHR (IV)

Blany (V)

Kyselovice(V)

3

Krom?? (III)

Kojetn (I)

B?est (V)

Z?? (V)

Postoupky (V)

 

* v zvorkch druh JPO   (I, II, III, IV, V)

 

 

Kategorie, po?etn stav a vybaven porn technikou jednotek sboru dobrovolnch hasi?? M?sta Chropyn? a mstn ?sti Pleovec

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Po?et ?len?

Chropyn?

III

12

Pleovec

V

9

 

Vybaven jednotky SDH Chropyn? porn technikou

 Porn technika

Po?et

CAS 25 + vybaven

1

DA A31 + vybaven

1

PPS 12

1

 

 

  

Vybaven jednotky SDH Pleovec porn technikou

 Porn technika

Po?et

DA A31 + vybaven

1

Plovouc ?erpadlo

1

PPS 12

1

 

 

 

Aktualizováno (Středa, 04 Listopad 2015 16:03)