Sirény

Varování a vyrozumění - základní pojmy, způsoby zabezpečení

Varování - je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varování informace (o reálně hrozící či již vzniklé mimořádné události) vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva.

Vyrozumění - je komplexní souhrn technických, provozních a organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné situaci (dálosti) složkám IZS, orgánům územní samosprávy a státní správy činných v krizovém řízení a právnickým a podnikajícím fyzickým osobám určeným havarijním plánem.
Vyrozumění je spolu s Varováním úkolem Hlásné služby (podle článku 61 Dodatkového protokolu č. 1 k Ženevské úmluvě).

Legislativní zakotvení a standardizace
Charakteristiky a průběhy signálů a zkušebního tónu jsou legislativně zakotveny a standardizovány vyhláškou Ministerstva vnitra číslo 380/2002 Sb. Obsah verbálních informací je standardizován dokumentem "Požadavky na koncové prvky napojované do jednotného systému varování a vyrozumění" (č.j. PO-1084/KIS-2001) vydaným MV-GŘ HZS ČR-OKIS v roce 2001. 

Organizační opatření - rozdělení úkolů a kompetencí, zpracování havarijních plánů, směrnic ze kterých je varování prováděno.

Technická opatření - zřizování různých systémů, technologií a jejich servis a modernizace.

Provozní opatření - příprava osob:
a) provádějící praktickou činnost,
b) s rozhodovací pravomocí.

Cíl varování - zamezit poškození zdraví, ztrát na životech a mteriálních škod, jeho pomocí se sníží neuspořádanost a navede se požadovaná činnost.

KDO ? - Varování je úkolem státu zastoupeného HZS, obcí nad 500 obyvatel, provozovatelem jaderného zařízení, zaměstnavatele vůči zaměstnancům, vedení škol vůči žákům atd.

Specifická místa varování:
a) místa s vysokým rizikem ohrožení,
b) místa s vysokou koncentrací obyvatel,
c) veřejné budovy, školy, nemocnice, ústavy sociální péče.

Prostředky varování:
Forma mluveného slova, zvukový signál nebo kombinace. Varování je věc veřejná a každý občan má právo být varován:
1) koncové prvky jednotného systému varování - sirény,
2) veřejné sdělovací prostředky (rozhlas, televize) - povinnost jim ukládá § 32 z.č. 239/2000 Sb. a § 30 z.č. 240/2000 Sb.,
3) místní rozhlas (regionální vysílání, obecní),
4) mobilní rozhlasová zařízení (vozidlo s rozhlasovým zařízením - HZS, PČR),
5) osobní vyhlášení (hlídky PČR, městské policie, HSZ),
6) mobilní telefony (SMS),
7) internet.

VAROVNÝ SIGNÁL
Signál určený pro varování obyvatelstva se nazývá "Všeobecná výstraha". Na území ČR je zaveden od 1.11.2001 a je legislativně zakotven vyhláškou MV č. 380/2002 Sb. Jedná se o kolísavý tón po dobu 140 sekund, který je možno opakovat až třikrát v intervalech po třech minutách.

Varovný signál může být proveden dvěma způsoby:
1) elektrické rotační sirény - motor je opakovaně 4 sekundy zapnut a 3 sekundy vypnut,
2) elektronická siréna - signál je vytvářen kombinací tónů 180 až 400 Hz elektrickým generováním nebo reprodukcí zvuku.

Na elektronických sirénách a místních informačních systémech s vlastnostmi elektronických sirén je varovný signál ihned po ukončení následován verbální informací (podle charakteru mimořádné události.

Verbální informace:
a) je asi 20ti sekundové slovní sdělení, na začátku a na konci doplněné zvukem gongu,
b) je reprodukována bezprostředně po zaznění varovného signálu, ale někdy i samostatně,
c) je součástí tísňového informování obyvatelstva.

Varovné signály najdete a můžete si přehrát na:
http://hasici.varnsdorf.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=238

Typy verbálních informací:
(1) "Zkouška sirén" - text: zkouška sirén (3x), Právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén (3x).
(2) "Všeobecná výstraha" - text: Všeobecná výstraha (3x), sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, všeobecná výstraha (3x).
(3) "Nebezpečí zátopové vlny" - text: Nebezpečí zátopové vlny (2x), Ohrožení zátopovou vlnou, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, Nebezpečí zátopové vlny (2x).
(4) "Chemická havárie" - text: Chemická havárie (3x), ohrožení únikem škodlivin, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, chemická havárie (3x).
(5) "Radiační havárie" - text: Radiační havárie (3x), ohrožení únikem radioaktivních látek, sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, radiační havárie (3x).
(6) "Konec poplachu" - text: Konec poplachu (3x), sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů, konec poplachu (3x).
(7) "Požární poplach" - text: Požární poplach (3x), svolání hasičů, svolání hasičů, požární poplach (3x).

S varovným signálem Všeobecná výstraha se využívají verbální informace č. 2-5. Se signálem Požární poplach se pojí č. 7. Verbální informace č. 6 se vždy používá samostatně.

VYROZUMĚNÍ
Hlavním úkolem vyrozumění je co nejrychleji zaktivovat činnost určených organizací a osob pro řízení a provádění preventivních opatření k odstranění následků mimořádných událostí a řešení krizových stavů.

Místem pro příjem, vyhodnocení a další předání prvotní informace (vyrozumění) o vzniku mimořádné události je:
1) Tísňová linka 150, 112,
2) Operační a informační středisko HZS kraje,
3) OPIS HZS územního odboru.

Prostředky využívané pro vyrozumění:
1) telefonní spojení v pevné i mobilní síti - především krizové mobilní telefony (včetně SMS, faxy atd.),
2) rádiové spojení v sítích složek IZS (národní radiokomunikační síť Pegas) a dalších zúčastněných organizací),
3) osobní svolávací přijímače (pagery) používané v JSVV,
4) sirény a místní informační systémy (MIS) pro svolání jednotek PO SDH,
5) elektronická pošta, datové přenosy a další komunikační systémy a prostředky.

Kontrola funkčnosti jednotného systému vyrování a vyrozumění (JSVV)

JSVV včetně koncových prvků varování (jak stanovuje vyhláška MV č. 380/2002 Sb.), se provádí každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Jedná se o tzv. akustickou zkoušku sirén - je vysílán signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 1 minuty. Vzhledem k tomu, že dosud není tento systém vybaven zpětnou diagnostikou, dozví se vyrozumívací centrum o tom, že některá siréna není funkční pouze na základě hlášení starosty obce. proto je v tomto směru důležitá spolupráce HZS kraje a starostů obcí, kteří mají ze zákona povinnost zabezpečit varování obyvatelstva obce. O konání zkoušky sirén je obyvatelstvo, nejčastěji v předstihu jednoho dne, informováno v hromadných sdělovacích prostředcích.
Pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí od října roku 2002.

Současný stav

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází celkem 5 037 sirén (z nichž 4 837 je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % území ČR varovným signálem. Provázanost systému varování a vyrozumění s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Výhled do roku 2015

Podle schválené Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2006 s výhledem do roku 2015 je stanoven úkol zabezpečit pokrytí 80 - 85 % územíČeské republiky varovným signálem, modernizovat sirény v zónách havarijního plánování jaderných elektráren a na územích ohrožených povodněmi obměnit starší sirény za elektronické - vybavené hlasovým modulem, a vybavit je zpětnou diagnostikou.

Zdroj: http://www.trivis.info/view.php?cisloclanku=2005103001

Aktualizováno (Středa, 04 Listopad 2015 16:02)