Jednotka byla dne 8.8.2016 v 15:40 povolna na por polnho porostu u obce Z?i?.

Po?et: 1+6
Vzdlenost od zkladny: 4 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
haen proudem C

Jednotky:
JSDH Chropyn?
HZS ZL - Krom??