Jednotka byla dne 22.8.2016 v 17:00 povolna na technickou pomoc do Pleovce.
 
Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 3 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
odstran?n srnho hnzda
 
Jednotky:
JSDH Chropyn?