Jednotka byla dne 3.12.2016 v 10:54 povolna na por nzk budovy v Kojetn?.
 
Vyhlen poplachu: 10:54 hod.
Po?et: 1+5
Vzdlenost od zkladny: 7 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
Jednotka odvolan
 
Jednotky:
HZS OL - Kojetn
JSDH Kojetn
JSDH Chropyn?
JSDH N?m?ice nad Hanou