Jednotka byla dne 15.12.2016 ve 13:30 povolna na por vkov budovy v Krom??i - hokejka.

Vyhlen poplachu: 13:30 hod.
Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 12 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
Pr?zkum
Jednotka v zloze na MU

Jednotky:
JSDH Chropyn?
HZS Krom??
JSDH Krom??