Jednotka byla dne 3.6.2017 v 08:53 povolna na por nzk budovy v Kojetn?.

Po?et: 1+7
Vzdlenost od zkladny: 6 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
bez ?innosti

Jednotky:
HZS OL - Kojetn
JSDH Kojetn
JSDH Chropyn?
...